Ragusa d.o.o.

Za provedbu projekta kupnje linije za proizvodnju svježe tjestenine tvrtki su od strane HAMAG-BICRO-A dodijeljena bespovratna sredstva u okviru Otvorenog javnog poziva za
Mjeru B1: Malo i srednje poduzetništvo i obrt, Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu.

Nabava

Ragusa d.o.o.

Tel: +385 (0)40 328 - 022
Fax: +385 (0)40 328 - 021
E-mail: [email protected]
OIB: 75340041897
ŽR: Raiffeisen BANK Austria d.d.
IBAN: HR4624840081100635338

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” i Prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi“, poduzeće RAGUSA d.o.o. u okviru projekta „Pasta“ objavljuje,

OBAVIJEST O DOPUNI DOKUMENATCIJE ZA NADMETANJE

Evidencijski broj nabave: Pasta/4

1. PODACI O NARUČITELJU


Naziv Naručitelja: Ragusa d.o.o.
Sjedište Naručitelja: Matije Gupca 2, Pušćine, 40305 Nedelišće, Republika Hrvatska
Matični broj Naručitelja: 00150274
OIB Naručitelja: 75340041897


Adresa za dostavu ponuda: Ragusa d.o.o.. Športska 6, 40000 Čakovec, Republika Hrvatska.
Broj telefona Naručitelja: +385 (0)40 328 022
Broj telefaksa Naručitelja: +385 (0)40 328 021
Internetska adresa Naručitelja: [email protected]


Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Nikola Raguž
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Broj telefona: +385 (0)40 328 0222. OPIS PREDMETA NABAVE


Savjetodavne usluge za potrebe provedbe projekta i savjetodavne usluge za potrebe provedbe postupaka nabave.

3. ROK ZA DOSTAVU PONUDA


Rok za dostavu ponuda je 26.2.2016. do 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

4.  DODATNE INFORMACIJE


Dokumentacija za nadmetanje dopunjena je u dokumentu Dodatak 1_Troškovnik. U dokumentu Troškovnika dodan je redak UKUPNO. Novi dokument Dodatak 1_Troškovnik nalazi se u privitku obavijesti. Sve ostale odredbe i uvjeti iz Dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjeni. Izmjene i dopune Dokumentacije za nadmetanje primjenjuju se od dana objave Obavijesti o izmjeni i dopuni dokumentacije za nadmetanje – Izmjena i dopuna_ 1 na internet stranici http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020. Ponuditelji su dužni koristiti izmijenjene i dopunjene obrasce, koji se nalaze u prilogu ove Obavijesti.